احکام تعبیر خواب مطابق با ایام ماه و قرآن کریم
 • نمايش صفحه شماره 1
 •  

  تعبیر نامه در بیان احکام تعبیر خواب

   

  از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقول است که هر کس خوابی ببیند و تعبیر آن را خواهد که بداند ببیند که از ماه چند شب گذشته است ، به عوض هر شب یک سوره از سوره های قرآنی شمارش کند و بعد از آن در آن سوره نیز به عدد هر شبی که گذشته یک آیه بشمارد . در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود . مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده سوره از اول قرآن بشمارد . سورۀ دهم آیۀ دهمِ همان سوره تعبیر خواب او خواهد بود . « به شرح زیر »

   

  اگر در « شب اول ماه » خواب دیده شود ، سوره اول قرآن « فاتحه الکتاب » است و آیۀ اول ( بسم الله الرحمن الرحیم » است . این آیه اشاره است بر کسی که در شب اول ماه واقعه ای دیده باشد و از معنی آن چنین استنباط می شود که : مکتوبی یا حکمی از شخص بزرگی برای او برسد که سبب خوشحالی او بوده باشد و بنا بر قول جمعی که آیۀ اول « الحمد الله رب العالمین » را می دانند و از معنی آن چنین بر می آید : یک نعمتی که قبل از این نبوده به او می رسد و آن شخص شکران نعمت را بگوید .

   

  اگر در « شب دوم ماه » خواب دیده شود سورۀ دوم قرآن « بقره » است . بنا بر اختلاف مفسرین از معنی این حروف « آلم » و به قول آیۀ دوم « ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین » - از « الم » چنین استنباط می شود که : خواب بیننده بر امری مطلع می شود که تا آن زمان در خاطرش نگذشته باشد و از « ذلک الکتاب » چنان استنباط می شود که حکمی یا نامه ای به او می رسد که سبب خوشحالی و منزلت و جاه او می شود .

   

  اگر در « شب سوم ماه » خواب دیده شود ، سوره سوم سورۀ « آل عمران » است و آیۀ سوم این است که « نزل علیک الکتاب » تا آخر آیه – و از معنی این آیه چنان استنباط می شود که : سه چیز متعاقب به او می رسد . سه آیه دلالت بر رسیدن این سه چیز دارد .

   

  اگر در « شب چهارم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ چهارم سورۀ « نساء » است و آیۀ چهارم « واتوا النساء صدقاتهن نحله » تا آخر آیه – از معنی این آیه چنین استنباط می شود که : زنی مجدد یا مالی عظیم به خانۀ خواب بیننده می رسد یا هدیۀ مرغوبی به او می دهند .

   

  اگر در « شب پنجم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ پنجم سورۀ « مائده » است و آیۀ پنجم « الیوم احل لکم الطیبات » تا آخر آیه – از معنی این آیه چنین استنباط می شود که : از اهل کتاب مثل نصاری و یهودی نفعی با طعام حلالی به خواب بیننده می رسد و شاید به نوعی دیگر به خوشحالی مبدل شود .

   

  اگر در « شب ششم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ ششم ، سورۀ « انعام » است و آیۀ ششم « الم یرواکم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض » تا آخر آیه – از معنی آیه چنین بر می آید که : خبری ناخوش به صاحب خواب می رسد و یا صاحب دولت از عظمت می افتد .

   

  اگر در « شب هفتم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ هفتم سورۀ « اعراف » است و آیۀ هفتم به قولی « والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون » - از معنی آیه چنان استنباط می شود که : کاری از کارهای خود را به جمعی واگذار می کند . بعضی از آنها در جهت کار سعی و کوشش می کنند که باعث رفعت ایشان می شود و بعضی دیگر در انجام آن کار اهمال و تقصیر می کنند که آنها از نظر خواب بیننده می افتند .

   

  اگر در « شب هشتم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ هشتم سورۀ « انفال » است و آیۀ هشتم « لیحق الحق و یبطل الباطل و لوکره المجرمون » - از معنی آیه چنان استنباط می شود که : میان خواب بیننده و شخص دیگر کدورت و یا دعوایی بوده که به حاکم یا قاضی و امثال این طایفه رجوع می کند و حق معلوم خواهد شد که به نفع خواب بیننده خواهد بود .

   

  اگر در « شب نهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ نهم ، سورۀ « توبه » است و آیۀ نهم « اشتروا بایات الله ثمنا » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که : دو نفر به جهت قطع معامله نزد خواب بیننده می آیند و فاسقان و ( عهد شکنان ) البته به کیفر اعمال خود می رسند .

   

  اگر در « شب دهم ماه » خواب دیده شود ، سورۀ دهم سورۀ « یونس » است و آیۀ دهم « دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم » تا آخر آیه – و از معنی آیه چنین استنباط می شود که : از خواب بیننده کار خیر و عمل صالحی به وجود می آید که در دنیا و آخرت به او نفعی می رسد .

  1 2 3
  PRchecker.info