خصوصیات مردان متولد شهریور

 

خصوصیات مردان متولد شهریور

 

مردان متولد شهریور عموماً افرادی وظیفه شناس – مرتب و منظم – با فکر – مهربان و صمیمی – یاری رسان – فداکار – تغییر پذیر – بی ریا – طالب امور مادی و کارهای علمی – در جستجوی کیفیت – ایراد گیر و دقیق – قاطع و تصمیم گیرنده – در تحمل ناراحتی های جسمی و روحی ، قوی – دارای در آمدی خوب – دقیق – خوش مشرب – با سلیقه – در جستجوی کمال – ثابت قدم در زندگی زناشویی – وسواس در انتخاب همسر – اغلب می توانند مجرد زندگی کنند – طالب نظم و پاکیزگی زن ، از لحاظ جسمی و فکری و روحی هستند – دارای علاقه و عشق واقعی نسبت به همسر و فرزندان – دارای فرزندان خوب – در حفظ ظاهر توانا – اغلب خونسرد و آرام – کمتر در زندگی مادی و زناشویی ، دچار شکست می شوند و ...

نظر شما

PRchecker.info